Kişisel Veriler

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU İNTERNET METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesinde sayılan haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. maddesi* ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi** gereğince, (başvuru formu)’nu doldurarak aşağıda açıklanan yöntemlerden biriyle IBSA İLAÇ’a iletebilirsiniz.

Başvurunuz, gerekli bilgi ve belgelerle birlikte IBSA İLAÇ’a tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 gün içinde cevaplanacaktır.

Kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak amacıyla, bilgi edinme başvurunuzun IBSA İLAÇ’a ulaştığı tarihten itibaren yedi (7) gün içinde IBSA İLAÇ, veri sahibi olduğunuzu teyit etmek amacıyla sizinle iletişime geçebilecek, bu hususta sizlerden bazı bilgi ve belgeler talep edebilecektir.

Talep edilen bilgi ve belgelerin eksik olması durumunda, talebimiz üzerine bilgi ve belgelerin tamamlanarak IBSA İLAÇ’a iletilmesi gereklidir. Başvurunuz eksik bilgi ve belge ile yapılmış ise cevap verme süremiz tarafınızca bilgi ve belgelerin eksiksiz olarak IBSA İLAÇ’a teslim edildiği tarihten itibaren başlayacaktır.

BAŞVURUNUN ŞEKLİ

BAŞVURUNUN ŞEKLİ

BAŞVURU ADRESİ

Yazılı Olarak

Şahsen başvuru yapılması halinde ıslak imzalı olarak veya noter vasıtasıyla

“Büyükdere Cad. Astoria A Kule K.16 D.1602 Şişli, İstanbul” adresine

Kayıtlı Elektronik Posta (Kep) Yoluyla

Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ile

ibsa@hs03.kep.tr

Güvenli Elektronik İmza, Mobil İmza ya da Tarafınızca, Şirketimize Daha Önce Bildirilen ve Sistemimizde Kayıtlı Bulunan Elektronik Posta Adresi yoluyla

 

Güvenli Elektronik İmza, Mobil İmza ile

info@ibsa.com.tr

* MADDE 13- (1) İlgili kişi, bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerini yazılı olarak veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle veri sorumlusuna iletir.

(2) Veri sorumlusu başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

(3) Veri sorumlusu talebi kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde veri sorumlusunca gereği yerine getirilir. Başvurunun veri sorumlusunun hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgiliye iade edilir.

 

** MADDE 5 – (1) İlgili kişi, Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen hakları kapsamında taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla veri sorumlusuna iletir.

(2) Başvuruda;

a) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

d) Talep konusu,

bulunması zorunludur.

(3) Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenir.

(4) Yazılı başvurularda, veri sorumlusuna veya temsilcisine evrakın tebliğ edildiği tarih, başvuru tarihidir.

(5) Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun veri sorumlusuna ulaştığı tarih, başvuru tarihidir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca veri sahibi olarak IBSA İLAÇ’a başvurarak aşağıda yer verilen taleplerde bulunabilirsiniz:

  1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek,
  2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etmek,
  3. Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,
  4. Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmek,
  5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini istemek ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek,
  6. 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini istemek ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek,
  7. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek,

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etmek.